Καταστατικό Ε.Μ.Ε.

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται επιστημονικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Ε.Μ.Ε.). Στην αγγλική η επωνυμία του συλλόγου είναι: "HELLENIC METALLURGICAL SOCIETY" (H.M.S.)

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αποσκοπεί σε:

 1. Προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας των μεταλλικών υλικών.
 2. Αλληλογνωριμία και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών επιστημονικών ερευνητών, μηχανικών και στελεχών της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταλλικών υλικών.
 3. Ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της μεταλλουργικής επιστήμης.
 4. Συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στα μεταλλικά υλικά στη χώρα μας.
 5. Υποστήριξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την προώθηση της επιστήμης των μεταλλικών υλικών στη χώρα μας.
 6. Αντιπροσώπευση της ελληνικής επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών υλικών σε άλλους αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Βόλο του νομού Μαγνησίας.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια ζωής της εταιρείας είναι απεριόριστη.

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΟΙ
Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν όλοι εκείνοι που άμεσα δραστηριοποιούνται στην επιστήμη και τεχνολογία των μεταλλικών υλικών.

Τα μέλη διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Τακτικά Μέλη: Είναι δυνατόν να γίνουν φυσικά πρόσωπα απόφοιτοι τριτοβάθμίας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τα μεταλλικά υλικά.
 2. Απλά Μέλη: Είναι δυνατόν να γίνουν νομικά πρόσωπα καθώς και φοιτητές ή άλλα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών και δραστηριοποιούνται στα μεταλλικά υλικά.
 3. Επίτιμα Μέλη: Ανακηρύσσονται επιστήμονες που έχουν διαπρέψει στην επιστήμη και την τεχνολογία των μεταλλικών υλικών όπως και προσωπικότητες που με την κοινωνική τους δράση συνέβαλαν στην παραγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής.

Άρθρο 6: ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή νέων μελών γίνεται με αίτηση προς το Δ.Σ. που προσυπογράφεται από 2 μέλη της εταιρείας. Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή νέου μέλους κατά απόλυτη πλειοψηφία. Τα δικαιώματα του μέλους τίθενται σε ισχύ μετά την πληρωμή της αντίστοιχης ετήσιας πληρωμής. Η πρόταση για επίτιμα μέλη εγκρίνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία, τουλάχιστον 2/3 των παρόντων εταίρων.

Άρθρο 7: ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται είτε με παραίτηση, είτε λόγω θανάτου, είτε με διαγραφή που αποφασίζεται από το Συμβούλιο, για σοβαρή αφορμή ή λόγω μη πληρωμής της συνδρομής. Το εν λόγω μέλος έχει προηγουμένως κληθεί για ακρόαση ενώπιον του Δ.Σ.. Για τη διαγραφή μέλους δεν απαιτείται η επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8: ΠΡΟΣΟΔΟΙ (ΕΣΟΔΑ)
Τα έσοδα της εταιρείας αποτελούνται από:

 1. Συνδρομές από τα εν ενεργεία μέλη. Το ύψος των συνδρομών καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. και μπορεί να είναι διαφορετικό για τα φυσικά και διαφορετικό για τα νομικά πρόσωπα.
 2. Επιδοτήσεις που μπορούν να του παρέξουν διάφοροι φορείς ή οργανισμοί.
 3. Οποιαδήποτε άλλα έσοδα που είναι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του συλλόγου (δωρεές, εκδόσεις, εκδηλώσεις κ.α.).

Άρθρο 9: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Κάθε εταιρική χρήση κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης θα προετοιμάζεται ο ετήσιος ισολογισμός και ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης και θα υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα τακτοποιημένα ταμιακά μέλη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Τα λοιπά μέλη παρίστανται συμβουλευτικά στις Γενικές συνελεύσεις, μπορούν να παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε 15 ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο ή έκτακτα κάθε φορά που τη συγκαλεί το Δ.Σ., είτε ύστερα από δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηση του 1/10 των εγγεγραμμένων μελών. Τα προσκλητήρια αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης και περιέχουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη που κωλύονται μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του συλλόγου. Η Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Η Γ.Σ. συνέρχεται μέσα σε τριάντα το πολύ ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ.Σ.. Το Δ.Σ. του συλλόγου αποτελεί και το Προεδρείο της συνέλευσης. Συμπληρώνεται ένα φύλλο παρουσίας και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά της σύσκεψης της Γ.Σ. καταγράφονται από τον Γραμματέα, μεταγράφονται σε βιβλίο τήρησης πρακτικών και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 11: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:

 1. Να καθορίζει τις γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων της εταιρείας και να επαληθεύει την πραγματοποίηση των.
 2. Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Δ.Σ.
 3. Να αποφασίζει για τον ετήσιο ισολογισμό.
 4. Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.
 5. Να καθορίζει τις εισφορές
 6. Να ονομάζει (διορίζει) επίτιμα μέλη.
 7. Να αποφασίζει επί αλλαγών του καταστατικού, επί αλλαγών των κανονισμών και σε ότι άλλο ζητηθεί βάσει των διατάξεων του νόμου.
 8. Να αποφασίζει τη διάλυση της εταιρείας.

Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση με εξουσιοδότηση σε κάθε εταίρο, δεν μπορούν όμως να γίνουν πάνω από δύο εξουσιοδοτήσεις στον ίδιο εταίρο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων (6), (7) και (8) όπου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από μέλη εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση και επιλεγμένα μεταξύ των μελών που συμμετείχαν στην εν λόγω Γ.Σ.. Εκλέγει στους κόλπους του ένα Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γραμματέα και ένα Ταμία οι οποίοι και αποτελούν το Γραφείο του Συλλόγου. Η θητεία των συμβούλων είναι διετής. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα άμεσης επανεκλογής. Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν προβλέπεται καμία αμοιβή εξαιρουμένων των εξόδων που έχουν κάνει για λογαριασμό του συλλόγου.

Άρθρο 13: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οποιαδήποτε άλλη στιγμή με πρόσκληση του Προέδρου του.

Η φυσική παρουσία ή η αντιπροσώπευση τουλάχιστον τριών μελών είναι απαραίτητη για να έχουν ισχύ οι αποφάσεις του Δ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική.

Με ευθύνη του Γραμματέα, τηρούνται πρακτικά των συνδριάσεων του Δ.Σ., που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ζητήσει καταχώρηση των απόψεών του στο βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. Η υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη του.

Άρθρο 14: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανήκουν αποκλειστικά στη Γ.Σ.

Το Δ.Σ. φροντίζει με μεγάλη αυτονομία για τη διαχείρηση της εταιρείας, στα πλαίσια των γενικών γραμμών που προσδιορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση καθώς και για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ε.Μ.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης αρχής καθώς και γενικά σε όλες τις έννομες σχέσεις και διαφορές της ως και κατά την διαχείρηση της περιουσίας της. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τις αρμοδιότητες των μελών του.

Άρθρο 15: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεταβατικά, και ως την ημερομηνία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση του συλλόγου αναλαμβάνεται από ένα προσωρινό πενταμελές συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση:Αυτό το συμβούλιο και τα μέλη του, έχουν όλα τα δικαιώματα που παρέχονται στο Δ.Σ. από το παρόν καταστατικό.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί από το προσωρινό συμβούλιο θα λάβει χώρα αργότερα, μετά τη νομική καταχώρηση του Συλλόγου και θα εκλέξει το Δ.Σ. της εταιρείας.

Άρθρο 16: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Η Ε.Μ.Ε. διαλύεται κατά τις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11.
 2. Μετά τη διάλυση της, η Ε.Μ.Ε. τίθεται υπό εκκαθάριση όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση.
 3. Το μετά την εκκαθάριση τυχόν ενεργητικό της περιουσίας της διατίθεται υπέρ Α.Ε.Ι. ή υπέρ Σωματείου ή Οργανισμού που έχει παρεμφερή σκοπό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται μαζί με την απόφαση περί διαλύσεως.