Skip to main content
Angeliki Lekatou
Angeliki Lekatou

Vice President

Georgios Lampeas
Georgios Lampeas

Secretary

Pandora Psyllaki
Pandora Psyllaki

Treasurer

2020 - 2022
President Nikolaos Michailidis
Aristotle University of Thessaloniki
nmichail@auth.gr
Vice President Angeliki Lekatou
University of Ioannina
alekatou@uoi.gr
Secretary Georgios Lampeas
University of Patras
labeas@mech.upatras.gr
Treasurer Pandora Psyllaki
University of West Attica
psyllaki@uniwa.gr
Member Alexis Kermanidis
University of Thessaly
akermanidis@mie.uth.gr
 
2017 - 2019
President Nikolaos Michailidis Aristotle University of Thessaloniki
Vice President Ilias Hontzopoulos Prime Laser Tech SA
Secretary Apostolos Chamos University of Patras
Treasurer Pandora Psyllaki University of West Attica
Member Eleni Kamoutsi University of Thessaly
2014 - 2016
President Anna Zervaki University of Thessaly
Vice President Nikolaos Michailidis Aristotle University of Thessaloniki
Secretary Apostolos Chamos University of Patras
Treasurer Spyridon Papaefthymiou National Technical University of Athens
Member Angeliki Lekatou University of Ioannina
2011 - 2013
President Anna Zervaki University of Thessaly
Vice President Evangelos Hristoforou National Technical University of Athens
Secretary Apostolos Chamos University of Patras
Treasurer Spyridon Papaefthymiou ELKEME SA
Member Angeliki Lekatou University of Ioannina
2008 - 2010
President Spyridon Pantelakis University of Patras
Vice President Georgios Papadimitriou National Technical University of Athens
Secretary Anna Zervaki University of Thessaly
Treasurer Pantelis Polatidis MIRTEC S.A.
Member Konstantinos Migiakis National Technical University of Athens
2004 - 2007
President Georgios Papadimitriou National Technical University of Athens
Vice President Dimitrios Pantelis National Technical University of Athens
Secretary Spyridon Pantelakis University of Patras
Treasurer Pantelis Polatidis MIRTEC S.A.
Member Evripidis Kechagias SKLERO S.A.
2002 - 2003
President Gregory Haidemenopoulos University of Thessaly
Vice President Dimitrios Tsipas Aristotle University of Thessaloniki
Secretary Argyris Tzamtzis MIRTEC S.A.
Treasurer Dimitrios Pantelis National Technical University of Athens
Member Dimitrios Papamantelos University of Patras

Newsletter subscription

Stay informed - subscribe to our newsletter.